+(372) 35 70 400 +(372) 53 081 511 akvamarinrange@gmail.com

Reeglid

LASKEVÕISTLUSE JA TREENINGLASKMISE OHUTUSNÕUDED

Laskurile esitatavad nõuded

(1) Laskevõistlusest, treening- või õppelaskmisest osavõtja (edaspidi laskur) peab teadma ja täitma laskmist läbiviiva isiku (treener, kohtunik, laskeinstruktor) poolt antavaid käsklusi ning relva ja laskemoona käsitsemise ohutusnõudeid.

(2) Laskuril on lubatud kasutada ainult korras olevat relva vältimaks juhuslike laskude tekkimist.

Relva mittesihipärane kasutamine

Relva (ka laadimata) suunamine sihitult väljapoole märklehte ning märgiraamide, numbrite, lippude, trosside, aparatuuri ning muu taolise laskmine on keelatud.

Relva laadimine

(1) Relva võib laadida ainult laskejoonel ning pärast laskmist läbiviiva isiku poolt antud käsklust «LAADIDA!».

Vintraudset püssi võib aeglasel laskmisel laadida ainult ühe padruni kaupa (ka padrunisalve olemasolul). Laskmisel 25 meetrilt võib püstolit ja revolvrit laadida kuni viie padruniga. Haavlilaskmisel võib sileraudset püssi laadida oma laskejärjekorra saabudes ning lasta märgi ilmumisel.

Laskmise alustamine ja lõpetamine

(1) Laskmist võib alustada pärast laskmist läbiviiva isiku käsklust «TULD!».

(2) Laskmine tuleb lõpetada (katkestada) pärast laskmist läbiviiva isiku käsklusi «TULE LÕPP!», «RELVAD TÜHJAKS LAADIDA!».

(3) Pärast viimase lasu sooritamist või käsklusi «TULE LÕPP!», «RELVAD TÜHJAKS LAADIDA!» peab laskur relva viivitamatult tühjaks laadima, avama relva luku ning esitama, kohalt lahkumata, relva kontrollimiseks laskmist läbiviivale isikule.

Laskmise katkestamine ohu korral

Inimese või looma ilmumisel laskealasse või muu ohu korral peab laskmist läbiviiv isik või laskur, kes esimesena ohtu märkab, viivitamatult katkestama laskmise, andes laskuritele käsklused «TULE LÕPP!» ja «RELVAD TÜHJAKS LAADIDA!».

Ohutusnõuded relva käsitsemisel

(1) Ajal mil laskmist ei toimu, peab laskejoonel olev relv olema tühjaks laetud, kaitseriivis või lukk lahti. Sileraudne püss peab olema lahtimurtult.

(2) Laskeseeriate vaheajal, mil lasketsoonis viibivad inimesed, on relva puudutamine või selle kätte võtmine keelatud.

(3) Väljaspool laskejoont tuleb relva hoida ümbrises (kabuuris, vutlaris, relvakastis) või panna relv relvakappi, püramiidi või relvaalusele.

(4) Lasketiirus või laskepaigas võib relva hooldada ainult selleks kohandatud ruumis või kohas.

Lasketreeningu läbiviimine

Lasketreening, ilma laskemoona kasutamata, võib toimuda ainult laskejoonel või selleks ettenähtud kohas.

Rahvusvaheliste laskespordiorganisatsioonide nõuete arvestamine

(1) Laskevõistluste läbiviimisel tuleb arvestada ka vastava rahvusvahelise laskespordiorganisatsiooni (ISSF – International Shooting Sport Federation, FITASC – Federation Internationale de Tir AUX Armes Sportives de Chasse, IPSC – International Practical Shooting Confederation) või Rahvusvahelise Laskesuusatamise Liidu (IBU – International Biathlon Union) poolt kehtestatud võistlusmääruste nõudeid.

(2) Käesolev nõue ei laiene avalikku võimu teostavate valitsusasutuste ja kohtute ametkondlikele treeningutele ja võistlustele.

Järelevalve relva ja laskemoona üle

Relva ja laskemoona ei või jätta järelevalveta. Võistluse või treeningu ajal, välja arvatud juhul, kui relv ja laskemoon asuvad relvakapis, vastutab relva ja laskemoona eest relva valdaja (laskur, kellele relv on väljastatud).

LASKMISE EEST VASTUTAV ISIK

Laskmise eest vastutava isiku määramine

(1) Laskmise eest vastutava isiku määrab lasketiiru omaniku või haldaja või laskepaigas laskmist korraldav organisatsioon kirjaliku otsusega.

(2) Avalikku võimu teostavates valitsusasutuses ja kohtus määrab laskmise eest vastutava isiku vastava asutuse juht.

Vastutava isiku kvalifikatsioon

(1) Vastutaval isikul peab olema Eesti Laskurliidu, Eesti Jahispordi Liidu või Eesti Practical-laskmise Ühingu välja antud laskeinstruktori litsents.

[RTL 2005, 74, 1053 - jõust. 08.07.2005]

(2) Käesolev nõue ei laiene avalikku võimu teostava valitsusasutuse ja kohtu poolt määratud vastutavale isikule.

Vastutava isiku kohustused

(1) Vastutav isik peab laskurile tutvustama ohutusnõudeid, lasketiiru sisekorra eeskirja, korraldama laskurite tegevust laskejoonel ja jälgima ohutusnõuete täitmist. Esmakordselt laskma tulnud isikule tutvustatakse lasketiiru ohutusnõudeid allkirja vastu.

(2) Lasketiirus või laskepaigas juhtunud laskevigastuse korral peab vastutav isik tagama kannatanule kiire meditsiinilise abi osutamise ja teatama juhtumist asukohajärgsele politseiprefektuurile.[i] Lasketiiru ja laskepaiga ning laskevõistluse ja treeninglaskmise ohutusnõuded §§ 18-24

Vastu võetud 25.03.2002 nr 56
RTL 2002, 45, 625
jõustumine 01.06.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» (RT I 2001, 65, 377; 88, 531; 102, 673; 2002, 29, 175) § 84 lõike 7 alus